#216


03-10_001

 

Hair: [taketomi] Oka Bento

Shirt: Cerise Swaeter with Shirt **Thx**

Pants: #EVANI Teya jeans Dark Navy @ TDR

____________________

Happy Shopping

Kisses Kaya