#175


23-08_001

 

Hair: Truth Hair Devinna

Shirt:  Simona Shirt black

Monkey: [Black Bantam] My Baby Orangutan @ N21

Shorts: Cerise Nikki Shorts black **NEW** **Thx**

_______________________________

Happy Shopping

Kisses Kaya